Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1.félév: Társadalomismeretek

2008.10.03

Tantárgyi dokumentáció

2007/2008 tanév 2 félév

 

I. A tantárgy neve: Társadalomismeretek

 

A tantárgy nevének angol fordítása: Introduction to society

 

pusa: (kötelező, kötelezően választható, szabadon vál. stb.)

Kódja:

Kreditértéke: 5

 

Az előzetes ismeretanyag rövid leírása: Történelem és földrajzi ismeretek)

 

A tantárgy céljai: Alapvető rendszerszerű és folyamatokra vonatkozó ismeretek elsajátítása a társadalomról, annak szociális és politikai alrendszeréről, melyek segítségével a hallgatók megismerhetik a társadalom szabályszerűségeit, intézményeit.

Fejlesztendő kompetenciák:

A társadalom, a civilizáció folyamatai értelmezésére, a szociális rendszerek, a társadalmi rendszer és alrendszerei értelmezésre. A társadalom legfőbb intézményeinek elemzésére és természete megértésére: a család és rokonság, az oktatási rendszer,a vallás, a munka és a gazdasági élet rendszereinek megismerésére.

pes a szocializáció leírására, a szocializáció legfőbb elméletei bemutatására, az én fejlődése kifejtésére: fejlődés, szocializáció és reszocializáció, a szocializációs közeg, az életút és nemzedékeken átívelő tradíciók értékelésére

pes a szociológiaelméletekben a materialista, a strukturalista, a fenomenológiai, a viselkedéselméletek, a szimbolikus interakcionista, a cselekvés, a konfliktuselméletek helyének és funkciójának értelmezésére.

pes a társadalmi változások értelmezésére, az eltérő társadalmi változáselméletek értékelésére, a személyes és társadalmi tanulás értelmezésére.

 

II. Az oktató(k) neve: Hervainé dr. Szabó Gyöngyvér

Elérhetősége (e-mail, telefon): szgyongy@mail.kodolanyi.hu

 

III. A tantárgy részletes tematikája heti bontásban:

30 óra a szociológia tárgy keretében hallgatandó

1.         hét          Bevezetés

2.         hét          A szociológia története és főbb módszerei, a helye a társadalomtudományok között

3.         hét          A társadalom egyenlőtlenségi dimenziói, szerkezete és rétegei, a szegénység

4.         hét          Településszociológia, város és falu, ökológiai modellek

5.         hét          Társadalmi és térbeli mobilitás

6.         hét          Egészségszociológia, egyenlőtlenségek a világban és Magyarországon

7.         hét          Demográfia: termékenység, halandóság, egyes demográfiai csoportok

8.         hét          A nemzet és állam fogalma, előítélet, sztereotípia, diszkrimináció, etnikai kisebbségek

9.         hét          Családszociológia

10.     hét          Oktatásszociológia

11.     hét          Gazdaságszociológia

12.     hét          Politikai szociológia

13.     hét          Életmód a posztmodern társadalomban, a kultúra fogalmai

14.     hét          Deviancia szociológiája

15.     hét          Regionális gazdasági kapcsolatok, társadalmi, kulturális különbségek, társadalmi fejlődés

15 óra Társadalomismeretek tárgy keretében lerakva

1. hét   (6 óra)       A társadalom, a civilizáció folyamatai értelmezése. A társadalmi rendszer és alrendszerei, a szociális rendszerek értelmezése. A materialista, a strukturalista, a fenomenológiai, a viselkedéselméletek, a szimbolikus interakcionista, a cselekvés, a konfliktuselméletek, helyének és funkciójának értelmezése.

2. hét  (6 óra) A politikai alrendszer: az államiság történeti megközelítésben: premodern, modern és posztmodern államiság. Az unitárius és föderatív berendezkedések, törvényhozási végrehajtási és igazságszolgáltatási folyamatok a többszintű államiság rendszereiben. A közpolitika értelmezése, a köz-és szakpolitika folyamatai, értelmezésük a többszintű államiság és a többszektorú intézményrendszerében. A globalizáció elméletei. A globalizált nemzetközi rendszer. Észak és Dél viszonyai. A globális társadalmi problémák és a globálizáció hatása a helyi társadalmakra. A társadalmi változások elméletei és a globális társadalmi problémák kezelése.

3. hét (3 óra) A társadalom kutatása a szociális munkában: A társadalom és társadalmi problémák kutatásának módszerei. A társadalomkutatás szociológiai paradigmái. A pozitivista, posztpozitivista, kritikai és konstruktivista modellek. A politikatudományi kutatás módszerei. A pszichológiai kutatás módszerei. A néprajz módszerei. Akciókutatás és szociális munka.

 

Levelező tagozaton (szociológia rész)

1. konzultációs alkalom: 1-5. hét anyaga

2. konzultációs alkalom: 6-10. hét anyaga

3. konzultációs alkalom: 11-15. hét anyaga

Kiegészítő konzultáció: (1-3 téma)

 

 

 

A konzultációs alkalmakon kívül egyéni munkával feldolgozandó témák, anyagok:

A téma részletes leírása, a kapcsolódó kötelező irodalmak, egyéb források tételes (oldalszám szerinti) megadásával.

 

Kötelező irodalom:

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, OSIRIS, 2006 Átdolgozott kiadás.

Antony Giddens: Szociológia. Budapest. Osiris. 1995.

Pokol Béla: Szociológiaelmélet.

Ajánlott irodalom:

IV: A számonkérés módja:

Feladatok:

A hallgató megkezdi saját társadalomismereti portfóliója kialakítását, amelynek a társadalomismeretek c. tárgy adja az első elemét. Mellette a hallgató gyűjti a társadalmi problémákkal kapcsolatos feladatait és munkáit.

A társadalomismeretek tantárgy mérése 5 feladat alapján történik. E feladatok teljesítése mindenkinek kötelező, egyik nem válthatja ki a másikat. Mindegyik feladatot legalább 50 %-ra kell teljesíteni.

1. A hallgató a félév folyamatában kiválaszt egy társadalomtudományi vagy politikatudományi folyóiratot, vagy hetilapot, amelynek alapján készít egy cikkelemzést.  (5 oldal) 6 pont

2. A hallgató kiválaszt egy témát, a társadalomelmélet témaköréből, és legalább 2 szakkönyv alapján összevető elemzést készít, integrált vázlattal (2 oldal). 6 pont

3. A hallgató kiválaszt egy témát  a társadalmi problémák témaköréből és ahhoz háttérelemzést készít (5 oldal) 6 pont

4. A hallgató kiválaszt egy napilapot, amelynek 1 havi számát áttekintve értelmezi a társadalmi kérdések megjelenését, diskurzusait a napilapokban. (2 oldal) 6 pont

5. A hallgató áttekinti lakóhelye társadalmi kérdéseit: demográfia, gazdaság, társadalmi csoportok, társadalmi és politikai elit, a lakóhely társadalmi kontextusai a hazai és európai fejlődésben. Az itt élő csoportok társadalmi problémái. (6 oldal.) 12 pont

6. A hallgató kutatási eredményeiből prezentációt készít és azt a kollokviumon bemutatja. Maximum 15 dia. 9 pont

Csoportos vizsga a kollokvium, konferencia jelleggel.

A beadás módja:

1)      Zárt csomagolás vagy boríték jeligével és a tantárgy címével, leadás az ügyfélszolgálati irodán, vagy postán a tanszék címére a szorgalmi időszak utolsó napjáig.

a)      Jeligés dosszié: A különböző feladatokat a hallgató összefűzve, dossziéban, tartalomjegyzékkel és elektronikus melléklet formájában megfelelő zárt borítékban nyújtja be.

b)     Jeligés zárt kisboríték:

i)        A hallgató adatai: Név, évfolyam, neptunkód, a tantárgy és oktató neve.

ii)      A dolgozatok mellé a hallgató önértékelést készít. Az önértékelés a kisborítékban helyezendő el, névvel.

iii)    A dolgozatok mellett a hallgató leadja a tantárggyal és oktatóval való elégedettségi véleményt is zárt borítékban.

 

a) a mintatanterv szerint haladók számára: kollokvium

b) pótvizsga, a vizsga vagy pótkurzusos hallgatók számára: a kifogásolt fejezetek és az új megoldások együttes bemutatása, új prezentációval. kollokvium

c) egyéni tanulmányi rend szerint haladók számára: ( azonos az a.)  ponttal) kollokvium

 

Az értékelés módja, kritériumai:

1.      Minden feladat 100%-ig terjedő értékelést jelent. A hallgatónak az összesített eredményekben legalább 50 %-ot el kell érnie. Az írásbeli munka a végső feladatok 80 %-át teszi ki. Minden dolgozatot jeligével javítunk, legalább két vizsgáztató értékeli.

2.      Az írásbeli dolgozatok összesített eredménye mellé a bírálók szöveges megjegyzést és javítási javaslatokat fűznek.

3.      A szóbeli prezentáció 20 %-ot ér. A prezentációval kapcsolatos észrevételeket a vizsgáztató formanyomtatványon rögzíti.

4.      A szóbeli prezentáció eredményeinek lezárását követően a hallgatók megkapják az értékelést, ami kiterjed a hiányosságok és a javítandó feladatok megjelölésére. Az értékelés az érdemjegy megállapításával zárul.

Az összes társadalomismereti tárgy eredményeinek összegzését követően a hallgató összegzi a társadalomismereti modul eredményeit, áttekinti a javítandó feladatokat javítási tervet készít, amit az államvizsga felkészülés folyamatában teljesít.

 

V. Félévközi (beadandó) feladatok:

A hallgató a félév folyamatában ütemezi feladatait. A feladatok ütemezéséről munkatervet készít. Az első társadalomismeretek kollokviumon leadja az ütemezés 1 példányát.

A második és harmadik konzultációra 2-2 feladatot bemutat, és konzultációban részesül. Z a hallgató, aki nem konzultál, % pontot veszít, mivel a feladat értékelésének része az ütemes munkavégzés bizonyítása. Egy határidő mulasztás 10 % pontveszteséget jelent.

 

A feladat(ok) értékelésének módja, kritériumai:

A hallgató

Megfelel a minimális követelményeknek

A standardoknak megfelelő

Kiváló

Társadalomfelfogása,

Tényszerű ismeretei vannak. Képes koncepciók  megfogalmazására,

Tényszarű és analítikus ismeretei alapján képes társadalmi koncepciók

értelmezésére, megkérdőjelezésére.

pes tényszerű és analítikus tudására alapozott személyes kritikai attitűd igazolására.

Mélységet és eredetiséget mutat a társadalmi  koncepció elemző képessége.

         

 

 

 

1. feladat

2.feladat

3.feladat

4. feladat

5.feladat

6. feladat prezentácó

Összes

Összpontszám

6

6

6

6

12

9

45

elégséges

3

3

3

3

5-6

4-5

23

közepes

16

12

28

18

15

33

jeles

20

19

39

kiváló

22-23

20- 21

43

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.