Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1.félév: Szociális professzió 1

2008.10.03

Tantárgyi dokumentáció levelező tagozaton                                                                                                                                                                                        

2008/2009 tanév / 1. félév

 

I. A tantárgy neve: Szociális professzió I. - Társadalmi egyenlőtlenségek és a társadalmi problémák

 

A tantárgy nevének angol fordítása:

 

Típusa: kötelező

Kódja: KJBLES048B

Kreditértéke: 5

 

Az előzetes ismeretanyag rövid leírása: A középiskolai Társadalomismeretek  tananyag tartalma, mely megalapozza azt az alapvető elméleti tudást melyre a hallgatók építhetik ismereteiket a társadalmi egyenlőtlenségek és a társadalmi problémákat illetően.

 

A tantárgy céljai: hogy a hallgatók megismerjék a szociális munka elméleti hátterét, a szociális munka végzésének etika rendszerét és magatartásmodelljeit. Átlátásuk legyen a társadalmi folyamatokra, a szociális munka területeire és irányaira társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó társadalmi problémákat illetően.

Képessé váljanak koncepciók megkérdőjelezésére, tudásra alapozott személyes kritikai attitűd igazolására, szakmai ismereteken alapuló koncepció – elemzésre, valamint szociális cselekvésre társadalomtudományi ismeretei és gyakorlati tapasztalatai alapján.

 

II. Az oktató(k) neve, elérhetősége:

Jankó Judit  - jankojudit@uranos.kodolanyi.hu

 

III. A tantárgy részletes tematikája heti bontásban:

 

Konzultációs nap (intenzív):

Bevezetés

 

            A társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó problémák:

                       Az oktatási rendszer egyenlőtlenségének következményei –

                       1. a témát érintő  elmélet, a probléma kezelésének szervezeti-

                       intézményi kontextusai

                       2. gyakorlatfelfogások és elméletek, modellek, módszerek, technikák a     

                       problémakezelés folyamatában

 

A TÉMA TARTALMA:

 

Az oktatási rendszer és a társadalmi egyenlőtlenségek, az iskola szelekciós funkciója, a kultúra átörökítése: az iskola társadalmi funkciói, az oktatási rendszer és a társadalmi egyenlőtlenségek, az iskola szelekciós funkciója, a magyar oktatási rendszer. Kultúra és értelmiség, a szabadidő, kulturális fogyasztási magatartásminták a mai magyar társadalomban.

Módszer: ESETTANULMÁNYOK elemzése.

 

Erikson, H. E.(2002): Gyermekkor és társadalom. Osiris K., Budapest.

Halász G. (2002): Egy életen át tartó tanulás: új oktatáspolitikai paradigma. In: Kihívások és válaszok: új pályán az iskolarendszerű felnőttoktatás. OKI, Budapest.

Herczog M. (1997): A gyermekvédelem dilemmái. Gyermekvédelmi kiskönyvtár. PONT Kiadó, Budapest.

Kertesi G. (2002): Oktatási reformterv a tanulási problémákkal küszködő hátrányos családi hátterű gyermekek megsegítésére az alapfokú oktatásban. Esély 1.

Keller Judit – Mártonfi György:Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=Jelentes2006-19_egyenlotlenseg#top

 

            A társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó problémák:

                        A szegénység kérdései, a szociális fogyatékkal élők problémái –

                       1.a témát érintő  elmélet, a probléma kezelésének szervezeti-

                          intézményi kontextusai

                       2. gyakorlatfelfogások és elméletek, modellek, módszerek, technikák a  

                            problémakezelés folyamatában

A TÉMA TARTALMA:

 

A hallgatók reális képet alkossanak a szegények helyzetéről. Modelleket ismerjenek meg, erkölcsi értékeket sajátítsanak el, mely a diszkriminációellenességet preferálja, mely hozzájárul a gyermekek esélyeinek növeléséhez. Ismerjék meg a hazai és a nemzetközi tendenciákat.

Módszer: ESETTANULMÁNYOK elemzése.

 

Robert Castel (2005): A társadalmi biztonság elvesztése I-II. Esély 4 és 6.

Darvas Á. – Ferge Zs. – Tausz K. (2002): Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztettség ellen. Esettanulmány Magyarországról. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal, Közép- és Keleteurópai Iroda, Budapest.

Darvas Á. – Tausz  K. (2004): Szegénység és kirekesztés gyermekkorban. Egy kutatás tapasztalatai. In: A szegénység és a társadalmi kirekesztődés folyamata. KSH. Budapest.

Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Magvető, 1986. és Kávé 1998.

Ferge Zsuzsa (2005): Ellenálló egyenlőtlenségek. Esély 4.

Ferge Zsuzsa (2007): Mi történik a szegénységgel? Esély 4.

Ferge Zs. (2000): Elszabaduló egyenlőtlenségek. Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest.

Frey M. – Gere I.(1992): A munkanélküliség szociális hatásai. Esély 3.

Gönczöl Katalin: Bűnös szegények. KJK, Budapest.1991.

Kozma Judit (2003): A szegénység pszichológiai vonatkozásai. Esély 2.

Spéder Zs. (2002): A szegénység változó arcai. ARTT-Századvég, Budapest.

         

 

            A társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó problémák:

                       1.  A fizikai  fogyatékkal élők problémái

                          a témát érintő  elmélet, a probléma kezelésének szervezeti-

                          intézményi kontextusai

 

                       2. gyakorlatfelfogások és elméletek, modellek, módszerek, technikák a  

                          problémakezelés folyamatában

A TÉMA TARTALMA:

A hallgatók képesek legyenek azonosulni az önrendelkezés elveinek tiszteletben tartása, a sérült ember méltóságának megőrzése elveivel.

Átlássák az értelmi fogyatékos, illetve mozgássérült embereket ellátó intézmények etikai kódexének létjogosultságát, a specialitásokat a szociális munka etikai kódexéhez képest. A civil szféra és az állami szektor által működtetett ellátási formák előnye, illetve hátránya

A szolgáltatásfejlesztés lehetséges útjait megismerjék,  a lakóotthon és a támogató szolgálatok , mint új típusú ellátási formákat. A szociális védelmi rendszerekkel, az ellátások elérhetőségével kapcsolatos uniós szabályok, kezdeményezések, a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos stratégiák áttekintése

A társadalom viszonya a fogyatékos emberekhez a történelem különböző időszakaiban. Az előítéletek és sztereotípiák keletkezése, a hosszú távú társadalmi és pszichológiai befolyásolás lehetőségei.

Módszer: ESETTANULMÁNYOK elemzése.

 

 

Kálmán Zs. (1997): Bánatkő – Sérült gyermek a családban Keraban Könyvkiadó, Budapest

Kálmán Zsófia- Könczei György: Taigetosztól az esélyegyenlőségig Osiris 2002

Könczei György: Fogyatékosok a társadalomban. Gondolat Bp., 1992.

Könczei Gy. (1997): Fogyatékosok a társadalomban, újabb adalékok a kitaszítottság anatómiájához. Gondolat Kiadó, Budapest.

Kovács A. – Tausz K. (szerk.) (1997): Gyorsjelentés a fogyatékos emberek helyzetéről. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest.

           

             A társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó problémák:

                       1. A mentális  fogyatékkal élők problémái

                          a témát érintő  elmélet, a probléma kezelésének szervezeti-

                          intézményi kontextusai

                       2.  gyakorlatfelfogások és elméletek, modellek, módszerek, technikák     

                           a problémakezelés folyamatában

 

A TÉMA TARTALMA:

A mentális betegségek elleni küzdelemmel és a mentális egészséggel kapcsolatos uniós kezdeményezések megismerése

A lakosság mentális egészségi állapotának javítására, egyértelműen szükségessége  felismerésének megfelelően készült a cselekvési programok áttekintése, melyek nem csupán az egészségügy, hanem többek közt a kutatás, a diszkrimináció, a foglalkoztatás és az oktatás terén képviselik e megközelítést.

Módszer: ESETTANULMÁNYOK elemzése.

 

Bugarszki Zs. (2003): Pszichiátriai betegekkel végzett szociális munka új lehetőségei. Esély, 1.

Laing, R. D. (1990): Bölcsek, balgák, bolondok. Európa Kiadó, Budapest.

Perczel E. (1998): Az integrált pszichiátriai ellátás alkalmazása a gyakorlatban. Pszichoterápia, 1. szám.

Tringer L. – Ratkóczi É. (1998): A közösségi pszichiátriai mozgalom gyökerei. Pszichoterápia. Január.

 

                   A társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó problémák:

                       1. Az etnikai problémák és előítéletesség -

                           a témát érintő  elmélet, a probléma kezelésének szervezeti-

                           intézményi kontextusai

                        2. gyakorlatfelfogások és elméletek, modellek, módszerek, technikák 

                            a problémakezelés folyamatában                                                                                                                                             

A TÉMA TARTALMA:

Az etnikai viszonyok elméletei, funkcionális (a szo­ciá­lis feltételek és az egyenlőtlenség, tár­sadalmi rétegződés, foglalkoztatás és etnikai ki­sebb­sé­gek, csoportidentitás, etnocentrizmus), asszimilációs elméletek plu­ra­liz­mus­el­mé­le­tek, biológiai elméletek, evolucionizmus, humán ökológiai elméletek-tár­sa­dal­mi darwinizmus. Az etnikai és társadalmi rétegződés összefüggéseit, képesek legyenek a szociális gondoskodás programjaihoz megfelelő elméleti felkészültségi háttér alapján elméleti és gyakorlati tapasztalatokat gyűjteni.

A cigányság társadalmi rétegződése, a cigányság és az ipari társadalom, a cigányság helyzete a posztmodern kondíciók közepette. A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a cigányság társadalmi stratégiáival, önértékelésével.

Módszer: ESETTANULMÁNYOK elemzése.

 

A cigányok Magyarországon (szerk.: Glatz F. Összeállította: Kemény I.) (1999): Magyarország az ezredfordulótól. Rendszerváltás: piacgazdaság, társadalom, politika. MTA, Budapest.

Babusik Ferenc (2007): Magyarországi cigányság – strukturális csapda és kirekesztés. Esély 1.

Csepeli György: Szociálpszichológia. Előítéletek, Kisebbségek, Társadalmi identitás. Osiris, Budapest, 1997.

Kertesi G. (2005): A társadalom peremén. Romák a munkaerőpiacon és az iskolában. Osiris, Budapest.

Kemény I. (szerk.): A magyarországi romák. ÚTMUTATÓ Tanácsadó és Kiadó Kft. Budapest.

Utasi Á. - Mészáros Á. (szerk.) (1991): Cigánylét. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest.

 

           

7. hét     A társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó problémák:

                        1.  A társadalmi nemi egyenlőtlenség

                            a témát érintő  elmélet, a probléma kezelésének szervezeti-

                            intézményi kontextusai

                       2. gyakorlatfelfogások és elméletek, modellek, módszerek, technikák a  

                           problémakezelés folyamatában

 

 

A TÉMA TARTALMA:

Társadalomtudományi ismeretek: esélyegyenlőség a munka világában, nemek és nemzetek, vallás és nem, szexualitás és nem, nők és a politika, jóléti államok és társadalmi nem, globalizáció, nőmozgalmak története és elméletei. Bölcsészettudományi ismeretek: társadalmi nemek, pop kultúra nemi olvasata, , feminista média, nőirodalom, feminizmus és a férfitudományok, a test elméletei, az identitás történelmi keretei, diskurzus elemzés, kvalitatív kutatási módszerek, statisztikai adatok elemzése.

Módszer: ESETTANULMÁNYOK elemzése.

 

 

Bourdieu, P. (1998): Férfiuralom. Napvilág Kiadó.

Férfiuralom. Írások nõkrõl, férfiakról, feminizmusról, Replika Könyvek 2, Bp.1994 (szerk. Hadas Miklós).

Lévai K. (2000): A nő szerint a világ. Oziris Kiadó, Budapest

Pongrácz T-né (2002): „A család és a munka szerepe a nők életében” In: Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. 2001. Tárki, Budapest.

McLaren, A. (2002): Szexualitás a 20. században.Osiris, Budapest

Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetérő (2001): Nagy-Pongrácz-Tóht szerk. Tárki-SzCsM  Nőképviseleti titkársága.

 

 

 

Ajánlott folyóiratok:  

                      Család, gyermek, ifjúság

                      Szociális munka

                      Esély

                      Háló

                      Fordulópont 

                      Kapocs

                      Együtt a gyermekvédelemben

Ajánlott weblapok:

 

http://szocialismunka.lap.hu/

http://szocialpolitika.lap.hu/

http://www.szmm.gov.hu/

http://www.szmi.hu/

http://www.egyenlobanasmod.hu/

http://www.fogyatekosugy.hu/main.php?folderID=1447

 http://www.romaweb.hu/romaweb/index.html

http://www.macika.hu/

http://www.okm.gov.hu/

 

 

 

IV: A számonkérés módja:

a) a mintatanterv szerint haladók számára: kollokvium

b) a vizsga vagy pótkurzusos hallgatók számára: kollokvium

c) egyéni tanulmányi rend szerint haladók számára: kollokvium

 

 

Az értékelés módja, kritériumai:

 

 

1.      A hallgatók 3-4 fős csoportja kiválaszt egy szakmai folyóiratot, egyéb szociális szakmával kapcsolatos dokumentumot és abban folyamatosan , a tematikában szereplő témákhoz megkeresi és áttekintően elemzi, hogy a társadalmi egyenlőtlenségekből, mit tekint a szakma adott szociális problémának, melyek a szakma jellemző szövegei, a probléma kezelésének szervezeti-intézményi kontextusai, a gyakorlatfelfogások és elméletek, modellek, módszerek, technikák. Mennyire globalizáltak vagy európaizáltak a szakma szövegei. A kutatási témát bemutatják. (KONZULTÁCIÓN – könyvtár számítógépes terem)

2.      A hallgató elolvas egy regényt, vagy megtekint egy filmet, mely a társadalmi egyenlőtlenségek valamelyikéről szól, azt elemzi esszé formájában (NEGYEDÉV VÉGÉRE BEADANDÓ ÍRÁSBAN)

3.      Összevetően elemez 2 homogén (globális-globális, európai-európai, nemzeti-nemzeti vagy helyi-helyi) fejlesztési programot, mely társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó problémák valamelyikének kezelését célozta meg. (NEGYEDÉV VÉGÉRE BEADANDÓ ÍRÁSBAN)

4.      Két régióban (KDR és DDR) a szociális intézményhálózatra irányuló összehasonlító tanulmányok, közös intézménylátogatás során megismert szolgáltatások közül egyet írásban elemez, adott szempontrendszer szerint. (NEGYEDÉV VÉGÉRE BEADANDÓ ÍRÁSBAN – közös kirándulás)

5.      Írásbeli zárthelyi feladat, esszé formájában, amelynek témakörére otthon felkészülhet, jegyzeteit használhatja és az alábbi témákból kell egyet választania:

a.      Áttekinti egy település szociális tájképét a helyi egyenlőtlenségek, és a rendszerváltás-globalizáció-európaizáció okozta változások vonatkozásában, és megvizsgálja a közpolitika lehetőségeit e kérdések vonatkozásában. (teendők európai, nemzeti, helyi szinten –netán globálisan)

b.      Áttekinti egy térség, egy megye, egy régió szociális intézményrendszerét, az egység társadalmi problémáit és elemzi, mennyire képes az intézményrendszer a kapacitásaival ellátni a szükségleteket. Javaslatot tesz az ellátási szükségletek jobb megoldására.

A jegyzeteit mellékeli.

 

 

 

V. Félévközi (beadandó) feladatok:

 

 

A feladat(ok) értékelésének módja, kritériumai:

A 5 feladatból mindet meg kell oldania megfelelt szinten. Minden feladatra max.: 10 pontot lehet kapni.

Feladatai átlagban 30-36 pont között közepes, 37-43 jó, 44-50 között jeles érdemjegyet érdemelnek.

Az írásbeli feladatokat e-mailben kell megküldeni a negyedév utolsó hetén.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.