Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szociális munka szak - tanterv

2008.10.03

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

- LEVELEZŐ KÉPZÉS -

(2008/2009)

Módosítva 2008. június 26.

1.        A szakért felelős oktató:

Dr. Szirmai Viktória DSc egyetemi tanár.

2.        Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Szociális munkás.

 Az oklevélben szereplő szakképzettség angol megnevezése:

Social Worker.

3.        A végzettségi szint:

Alapfokozat (baccalaureus, bachelor, BA).

4.        Képzési terület:

Társadalomtudományi.

5.        Képzési ág:

Szociális.

6.        A képzési idő:

7 félév

790 (540+250 óra szakmai gyakorlat).

7.        Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

180 +30

8.        Az alapképzési szak képzési célja:

A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai szociális munka végzésére. Képesek az ember és a társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához.

9.        A képzés szerkezete:

·         Alapozó képzés                                                                     38 kredit

·         Szakmai törzsanyag                                                             101 kredit

·         Szakmai gyakorlat                                                                41 kredit

§              Terepgyakorlat                                                          11 kredit

§              Intenzív, összetett szakmai gyakorlat                       30 kredit

·         Szabadon válaszható                                                            10 kredit

·         Szakdolgozat                                                                        20 kredit

10. A főiskola informatika koncepciója:

A főiskolai informatikai koncepciójának célkitűzése, hogy a hallgatók szerezzenek alapos jártasságot a számítógép használatában, hogy ezek alapján a későbbi fejlettebb informatikai eszközök használatát könnyen elsajátíthassák; szerezzenek ismereteket az informatika alkalmazásában szakterületükön; magas szinten és alkotó módon legyenek képesek használni szakképzettségükhöz az informatika mindenkori lehetőségeit.

Ennek érdekében a hallgatók minden tagozaton és szakon megismerik az információ-technológia alapjait, majd a szakok speciális igényei által meghatározott kompetenciák elsajátításához szükséges specifikus informatikai ismereteket (szakmai adatbázisok, gazdasági elemzések, számítógépes kommunikáció a pedagógiában, stb.). A tanszékek által meghirdetett, népszerű szabadon választható tantárgyak jól egészítik ki ismereteiket.

11. A szakmai gyakorlat rendje, főbb követelményei:

A szociális munka gyakorlata négy alapvető elemre épül: a gyakorlat alapvető isemrete, a közvetlen gyakorlat, a gyakorlat valamely szervezetben, és gyakorlati témákra. A gyakorlat négyféle módszerrel szerveződik: a gyakorlati tanulás új lehetőségeinek feltárása (szolgáltatáshasználó, az egyén és a szerepkör), a szakmaközi ismeretek, kreatív és folyamatos gyakorlati ismeretek, evidencia alapú, interakcionista gyakorlati modellekkel.

A szociális munka gyakorlata a Regionális Szociálpolitikai Tanács által ajánlott intézményekben történik, amelyeket felkészítünk a hallgatók fogadására, a olyan tereptanárok segítségével, akik értékelik a hallgatók közreműködését, és a tanulók tevékenységét mentorok segítik.

 

A gyakorlatok célja: az elmélet és gyakorlat összekapcsolása

A gyakorlatok feladata: a közpolitikai, a kliens, a szervezeti dimenziók gyakorlati érvényesülése, a közpolitika és gyakorlat, a szervezet és gyakorlat kapcsolata megértése

A szolgáltatást használók megismerése (kliens-szolgáltatást használó különbsége)

A szolgáltatást nyújtók megismerése (eltérő funkciók és szektorok)

A kockázatviselők megismerése (használó, környezete, adományozó, fenntartó, közösség)

Önismeret (személyes filozófia, világszemlélet, társadalmi problémák iránti érzékenység, én-használat)

Szerepkörök megismerése: a szociális munka határai, lehetőségei, stílusa, szerepkörök, foglalkozások, hallgatói szerepkörök)

Szakmaközi ismeretek: többféle szakma, többféle diszciplina kollaboratív tevékenysége, partnerség, multidiszciplináris teamek)

Felkészülési folyamatok a gyakorlatban: egyének megismerése, értékelés, csoportmunka, mint gyakorlat, nehéz helyzetben való viselkedés gyakorlata, közösségi szociális munka gyakorlata

Kreatív gyakorlat: folyamatok, eljárások megismerése (prioritások felállítása: kockázat és forrásmenedzsment, kiszámíthatóság megfigyelése, a nyomás alatti munkavégzés megfigyelése), gyakorlati modellek (evidencia alapú gyakorlat, interakcionista alapú gyakorlat, konstruktivista, interpretatív gyakorlat, elnyomás-ellenes gyakorlat, jogközpontú gyakorlat, generalista gyakorlat, specialista gyakorlat, komparatív gyakorlat), a szupervízió folyamatai a szociális munka gyakorlatában, minőségmenedzsment folyamatok a gyakorlatban, a szociális munka gyakorlatának értékelése

A gyakorlatok típusai:

  1. Gyakorlatelmélet: előadás a képzés folyamatában
  2. Gyakorlati modellek, módszerek, technikák megismerése: előadások, szemináriumok, kutatási projektszeminárium, labormunka, konferencia, műhelyszeminárium, sajtómunka, szociofot, videofilm, online blog, hallgatói szakmai honlap, hallgatói díj pályázat, stb.
  3. Kiscsoportos gyakorlat: tanácsadás, tutorálás, online- instrukció, kutatás, adatbázisfejlesztés, információmenedzsment, tréningek, szakkollégium, biblioterápiás gyakorlat, szaknyelvi gyakorlat, szakmai hét, szakestély, jótékonysági bál, közéleti rendezvények (szakmai napok, adománygyűjtés, pályázati munka, stb.) team-vetélkedő
  4. Csoportos terepgyakorlat: intenzív tereplátogatás, tanulmányút, filmes terepgyakorlat szabadidő-tábor, nyári egyetem, erasmus projektszeminárium, erasmus makrogyakorlat, komparatív makrotanulmányok, interkulturális speciálizált gyakorlat
  5. Egyéni terepgyakorlat: szociális munka asszisztencia, önkéntes munka, főiskolai önkéntes munka, demonstrátori tevékenység, szakmai adatbázis fejlesztés, minőségi asszisztencia, menedzser-shadowing, pályázati-programmenedzsment, laborgyakorlat, speciális kurzusok felvétele, társadalmi kampányok szervezése, közösségi részvételi programok
  6. Intenzív terepgyakorlat: önálló szociális projekt menedzsment, munkakör-szerepkör betöltés, nemzetközi komparatív makrotanulmányok

 

A tanulói gyakorlat értékelése a tantárgyhoz kötött. A képzés folyamatában mind a 6 típusú gyakorlat megjelenik. Minden hallgató számára a képzés folyamatában legalább 1 nemzetközi összehasonlító intenzív gyakorlatot szervezünk.

A képzés folyamatában nemzetközi tapasztalatcserét biztosítunk külföldi oktatók és hallgatók, szakemberek meghívása révén.

A hatodik félévben mérjük a hallgatók kompetenciáit, és ekkor dől el, alkalmas–e a hallgató szociális munkára, intenzív terepgyakorlatra bocsátható–e.

A hallgató gyakorlati tevékenysége a hallgatói portfolióban kerül rögzítésre, és az értékelési rendszer alapján kapja a tanuló az egyéni elszámolást, kreditet, osztályzatot. A gyakorlat során a kompetenciák megszerzése esetén megfelelő, standard, kiváló értékelést kaphatnak a hallgatók. (Alapvető kompetenciák hiányában az adott gyakorlati tárgyra nem adható kredit, az osztályzat elégtelen.)

 (bővebben: www.kodolanyi.hu/intra)

12. A szakdolgozat követelményei:

Szakdolgozat kreditértéke: 20 kredit

A szakdolgozat célja, hogy a hallgatók egy választott téma önálló kidolgozásával bizonyítsák: birtokában vannak a szociális munkás szaknak megfelelő ismereteknek, elméleteknek, legfontosabb elemzési módszereknek, tájékozottak a hazai és nemzetközi szakirodalomban, továbbá képesek ezen ismereteiket tudományos igényességgel, logikusan felépítve, kreatív módon egy választott témában kifejteni.

A szakdolgozat tehát garancia és referencia arra, hogy a hallgatók a végzés után képesek az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, valamint az önálló munkavégzésre.

A Szociális Tanulmányok Tanszék javasolja, hogy a választott témát elméleti és/vagy gyakorlati vonatkozású leíró-magyarázó és/vagy empirikus vizsgálat vagy statisztikai és egyéb források másodelemzése keretében dolgozzák ki. Elemzően, valamint kritikailag viszonyuljanak mindahhoz, amit a választott témával kapcsolatban, a szakirodalomban és a gyakorlatban tapasztaltak, továbbá fogalmazzák meg a vizsgált problémával kapcsolatos következtetéseiket, javaslataikat.

Nem fogadható el olyan szakdolgozat, amely csupán leíró jellegű állapotfelvétel, vagy a források, és a szakirodalom megismétlése, másolása.

(bővebben: www.kodolanyi.hu/intra)


13. Záróvizsga követelményei és tantárgyai:

A hallgatók tanulmányaikat záróvizsgával fejezik be.

A záróvizsga a szakképzettség megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

·         A záróvizsgára bocsátás feltételei:

§         A tantervben meghatározott követelmények teljesítése (abszolutórium megszerzése);

A hallgatókat a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek, kollokviumi és szemináriumi osztályzatok, kutatási eredményeik, összehasonlító elemzési képességük, az attitűdteszt, a szakdolgozati folyamatértékelés alapján a képzés egészét tekintve, ún. kompetencia elemzéssel értékeljük a 6. félévben, a hallgatói szakmai teljesítménye áttekintésével.

Kompetencia áttekintő értékelés:

Cél

Teljesítés

Mérés

Értékelés

A hallgatók képesek

Megfelel a minimális követelményeknek

A standardoknak megfelelő

Kiváló szociális munkás kompetenciákkal bír

 

 

Társadalomfelfogása, szakmai tartalomismerete

pes koncepciók megkérdőjelezésére.

pes tudására alapozott személyes kritikai attitűd igazolására.

Mélységet és eredetiséget mutat a szakmai ismereteken alapuló koncepció elemző képessége.

Tantárgyi jellegű

Tantárgyban meghatározott

Saját értékrendszerük, fejlődésük és gyakorlatuk megértésére

pes megérteni mikor milyen értékelést kapott

pes megérteni, mi az elvárt standard és azt belső értékké tenni

pes megérteni, mikor végzi kiválóan munkáját és arra is törekszik

Terep ill. terepfeldolgozó szeminárium

Gyakorlati jegybe beépített

A szociális munkában megjelenő értékek, elméletek és koncepciók érték alapú értelmezésére

Ismeri a szakmai értékeket az etikai kódexet

Elfogadja és betartja az etikai értékeket és elveket

Tudatosan törekszik az etikai és szakmai értékek képviseletére

Esettanulmány, attitűdvizsgálat

Gyakorlati jegybe beépített

Kutatásaik elméleti megalapozására

 

Alapvető tanórai

alapozás

pes rendszeres szakirodalom használatra

pes célirányos szakirodalom használatra

Könyvtár, szak –és tankönyvhasználat elemzés

Mérés, szakdolgozat

Szakdolgozati konzultáció, a  munkalap aláírása

Saját fejlődésük és gyakorlatuk mérésére.

pes szakmai útja megértésére

Önkritikusan képes szakmai gyakorlatát elemezni

Reflexív önelemzés, képes az önfejlesztésre

Terep, ill. terepfeldolgozó szeminárium, tereptanári értékelés

Kompetencia elemző megbeszélés gyakorlati jegybe beépített

pes az elmélet és a gyakorlat integrált szemléletére

Az elmélet és a kutatás jelentőségének és korlátainak megértése

pes az elmélet és a kutatás jelentőségének és korlátainak értékeket is kifejező megértésére

Az elmélet és kutatás kritikai megértésének képessége.

Záróvizsga témaköreinek feldolgozása, záróvizsgára felkészülése dokumentálása

Integráltság elemző megbeszélés, gyakorlati jegybe beépített

Ennek alapján a záróvizsgára bocsátás akkor történhet meg, ha a hallgató minimális, megfelelő vagy kiváló szociális munka kompetenciákkal bír:

·         Kivételesen tehetséges.

·         Kiváló szociális munka kompetenciákkal bír;

·         Megfelelő szociális munka kompetenciákkal bír;

·         A minimum követelményeknek megfelelt: nincsenek alap-kompetencia problémái, elemi kooperativitási képességekkel bír;

·         Nem javasolt szociális pályára: (alapvető kompetenciák hiánya, szociális nézeteinek fejletlen volta, kommunikációs készség problémái, a kooperációs készség hiánya, amely tárgyak vonatkozásában a gyakorlati foglalkozások érdemjegyei alapján nem érte el az elégségest);

§         szakdolgozat elkészítése és bírálattal ellátott, legalább elégségesre javasolt értékelése.

·         A záróvizsga részei:

§         szakdolgozat megvédése;

§         komplex szóbeli vizsga;

·         A komplex szóbeli vizsga ismeretkörei:

§         Társadalomismeretek;

§         Szociálpolitikai és szociális jogi ismeretek;

§         Egészségismeretek;

§         Alkalmazott pszichológiai ismeretek;

§         Szociális professzió (elmélete és gyakorlata).

A hallgató a társadalmi normák megszegéséből, a társadalmi egyenlőtlenségekből és a társadalmi változásokból fakadó problémák közül egy társadalmi probléma elemzésével, a társadalmi kontextus bemutatásával, az arra adott szociálpolitikai és jogi válaszok elemzésével, az esetleges egészségügyi kontextusok értelmezésével a közpolitikai, pszichológiai megközelítések, a szociális munka elméletek, szociális szakmai gyakorlat bemutatásával, szervezeti és professzionális lehetőségek értelmezésével ad számot tudásáról.

·         Az eredmény kiszámítási módja:

A záróvizsga eredménye a szakdolgozat védése és a komplex szóbeli vizsga érdemjegyeinek kerekített számtani átlagából számítható.

14. Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.