Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2.félév: Infotechnológia a szociális munkában

2009.02.16

Tantárgyi dokumentáció levelező tagozaton

2008/2009 tanév 2. félév

 

 

I. A tantárgy neve:

Csoportos terepgyakorlat. Infotechnológia a szociális munkában

 

A tantárgy nevének angol fordítása:

            Information technology in the social work

 

Típusa:

Kötelező (projektszeminárium)

                                        

Tárgykód:

            KJBLES076B

 

Kreditértéke:          

            2

 

Az előzetes ismeretanyag leírása:

            Informatikai, szociológiai, szociálpolitikai ismeretek

 

A tantárgy célja:

 

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a számítástechnikai eszközök (és szoftverek) felhasználási lehetőségeivel a szociális munkában.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

 

A kurzus során a hallgatók képessé válnak a különböző számítástechnikai eszközök alkalmazására és az ily módon megszerzett ismereteket nemcsak tanulmányaik során, hanem gyakorló szociális munkásként is fel tudják majd használni. A pályázatíráshoz, a különböző háttéranyagok készítéséhez, valamint az önképzéshez is elengedhetetlen készségek megléte egyfajta garanciát jelent a magas szintű szakmai munkavégzésre.

 

II. Az oktató neve:  Simonik Péter (simonik@uranos.kodolanyi.hu)

 

 

III. A tantárgy részletes tematikája heti bontásban:

 

  1. Könyvtári adatbázisok felhasználása bibliográfiák készítéséhez

 

  1. A könyvtári jelzetek

 

  1. A bibliográfiában szereplő munkák megjelenítésének formai követelményei

 

  1. Kiselőadások, referátumok készítésének módszerei (formai és tartalmi követelmények)

 

  1. Illusztrációk, ábrák készítése és beillesztése (képek, táblázatok, diagramok)

 

  1. Prezentáció készítése (Power Point)

 

 

Kötelező irodalom:

 

 

A kurzushoz kötelező szakirodalom nem tartozik, de a tematikában szereplő témakörökhöz és a feladatok megoldásához a Microsoft Office programcsomag (Word, Power Point, Excel) elsajátításában segítséget nyújtó szakkönyvek, valamint az említett programok „Súgó” részei adhatnak fogódzót.    

 

 

IV. A számonkérés módja:

 

Feladatok:

 

A tantárgy mérése a hallgató által otthon elkészítendő feladatok értékelése alapján történik. Ezen feladatok teljesítése mindenkinek kötelező és az egyik nem válthatja ki a másikat. A hallgatónak az egyes feladatokat a feladatoknál feltüntetett határidőre kell írásban elkészítenie ahhoz, hogy év végi érdemjegyét megszerezze.

 

1.      Az alábbiakban felsorolt témakörök közül egy (al)téma kiválasztása (egy-egy témát legfeljebb 3 hallgató választhat) és az e tárgyban 2000-2009 között megjelent könyvekből, folyóiratokban megjelent tanulmányokból valamint internetes forrásokból egy 24 tételből álló bibliográfia készítése (legfeljebb 8 tétel / forrástípus)

 

Témakörök:

 

·         Munkanélküliség

 

·         Hajléktalanság

 

·         Szegénység

 

·         Adósságkezelés

 

·         Gyermekvédelem

 

·         Idősek

 

·         Fogyatékkal élők

 

·         Romák

 

·         Nők helyzete

 

·         Devianciák

 

 

A bibliográfiában szereplő forrásokat a tudományos munkák esetében elvárt módon kell megjelölni (pl. szerző, cím, kiadó, kiadás helye, éve, oldalszám stb.). A könyvtári katalógusból kiválasztott munkák esetében (könyvek, folyóiratok) zárójelben fel kell tüntetni annak a könyvtárnak a nevét, amelynek adatbázisában a hallgató böngészett, valamint  mellé kell írnia a kigyűjtött mű pontos könyvtári lelőhelyét (azaz a könyvtári jelzetét) is.

 

Formai követelmények:

 

Az irodalomjegyzéket A/4-es formátumban, 12-es Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sorközzel, sorkizártan, ABC rendben kell elkészítenie és a lap tetején vastag betűvel, középre rendezve az „Irodalomjegyzék” vagy „Bibliográfia” szót feltüntetnie.

 

Határidő és a munka átadásának módja:

 

A feladatot az I. negyedév 2. hetének péntekéig kell elkészíteni és az oktató lakcímére postai úton elküldeni.

 

 

 

2.      A bibliográfiában szereplő források felhasználásával egy 3-5 oldalas összefoglaló előadás elkészítése a kiválasztott problémáról. A hallgatóknak az előadás anyagában az alábbi kérdésekre kell kitérniük:

 

·         Miért tekinthetjük szociális problémának?

·         Milyen okokra vezethető vissza a probléma megjelenése?

·         Mikor jelent meg ez a probléma Magyarországon?

·         Milyen lépések történtek kezelésükre?

·         Milyen hatékonyságúak ezek a megoldások?

·         Milyen hosszú- ill. rövidtávú szociálpolitikai elképzelésekkel találkozhatunk a sajtóban?

·         Kik és milyen altémáit kutatták Magyarországon?

 

 

Formai követelmények:

 

A dolgozatot A/4-es formátumban, 12-es Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sorközzel, sorkizártan kell elkészíteni és a lap tetején vastag betűvel, középre rendezve fel kell tüntetni az előadás címét. A dolgozatot mellékletekkel is el kell látni (ez nem számít bele a 3-5 oldalba), amelynek tartalmaznia kell legalább 2-2 a témához és az előadáshoz kapcsolódó, saját készítésű diagramot és táblázatot (forrás és cím megjelölésével), valamint az előadás anyagában felhasznált irodalmakból álló bibliográfiát.

Határidő és a munka átadásának módja:

 

A feladatot az I. negyedév 5. hetének péntekéig kell elkészíteni és az oktató lakcímére postai úton elküldeni.

 

 

3.      Az előadás anyagából egy legfeljebb 15 diából álló Power Point prezentáció készítése (címmel, ábrákkal, táblázattal, fotókkal ellátva), amely rávilágít a téma megértéséhez szükséges legfontosabb kérdéskörökre.

 

Formai követelmények:

 

A bemutatót 28-as betűméretben (a diák címeit 40-es betűméretben) kell elkészíteni. Törekedni kell az esztétikus megjelenítésre és a lényeg kiemelésére. /Nem fogadható el komplett szövegrészek begépelése, hanem egy átgondolt vázlatot kell készíteni. /

 

Határidő és a munka átadásának módja:

 

A feladatot az I. negyedév 6. hetének péntekéig kell elkészíteni és az oktató lakcímére fekete-fehérben kinyomtatva (4 dia / oldal) elküldeni.

 

 

Az értékelés módja:

 

A hallgató év végi érdemjegyét az egyes feladatok eredményeiből képzett összesített mutató alapján kapja meg. Valamennyi feladatot legalább elfogadható szinten és határidőre kell teljesítenie ahhoz, hogy összesített érdemjegyét megszerezze. Az otthon elvégezendő feladatok sikeres teljesítése esetén a hallgató -a feladatok sorrendjében- 20-40-40 pontot érhet el. A végső érdemjegy az így kapott pontok alapján kerül meghatározásra. Amennyiben a hallgató a tantárgyleírásban szereplő határidőre nem végzi el feladatát, úgy az adott feladat teljesítése nem elfogadhatónak minősül és év végi érdemjegye elégtelen lesz.

 

 

Érdemjegy

Pontszám

Jeles

85 – 100

75 - 84

Közepes

65 - 74

Elégséges

51 - 64

Elégtelen

0 - 50

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.