Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alkalmazott pszichológia a szociális munkában tematika

2010.03.04

Tematika levelező

 

Tantárgy neve: Alkalmazott pszichológia a szociális munkában

Tantárgy neve angolul: Applied psychology in social work

 

 

Tantárgy kódja: KJBLES081B

Típusa: kötelező szeminárium

Kreditértéke: 5

 

 

 

Előfeltétel: : Bevezetés a pszichológiába, Fejlődéspszichológia, Pszichológia a szociális munkában tantárgyak ismerete.

 

 

Tantárgy célja:

 

A szociális munkás hallgatónak egyik legfontosabb feladata, hogy megtanulja a saját tudásához mérten „diagnosztizálni” a vele szemben lévő klienst, majd helyesen felállítani annak a segítő folyamatnak a vázlatát és célját, melyet az elkövetkező időszakokban kliensével folytatni szeretne, annak helyzetének javítása érdekében. Az átfedések ellenére, fontos a helyes csoportba történő besorolása a kliensnek, és ott a pontos helyzetének meghatározása, majd a mátrix-szerű sajátosságok meghatározása testi, lelki és kommunikációs szempontból.

A modul célja, hogy a hallgatók gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a leendő szakmájuk számára releváns csoportokkal. Ismerjék fel leendő klienskör pszichológiai és testi jellegzetességeit, váljanak képessé esettanulmány készítésére. Tudják leszűrni a klienssel kapcsolatos segítő magatartásra vonatkozó következményeket.

 

 

Oktató neve: . Az oktató(k) neve: Dr. Bordás Sándor PhD.

Elérhetősége (e-mail, telefon): 0036306881212

bordassandor@uranos.kodolanyi.hu

 Szondy Máté

szondymate@uranos.kodolanyi.hu

 

Tematika heti lebontásban:

 

1.      alkalom (6 óra)

Alkalmazott pszichológiai módszerek. Az életminőség, szubjektív jóllét, boldogság

 

Az anamnézis, az exploráció (feltáró beszélgetés), a szociometria, a kontaktometria, az aktometria módszereinek megismerése és alkalmazása lehetőség szerint, a lentebb leírt csoportokban.

A szociális munkás és a kliens kommunikációja a kommunikáció többcsatornás szempontjából. Kongruencia – inkongruencia. Gyógyító beszélgetés.

Az életminőség területei, az életminőséget és a boldogságot befolyásoló tényezők áttekintése. A boldog, kiegyensúlyozott ember testi, lelki kommunikációs sajátosságai.

 

 

 

-          Addikciók I: Droghasználat

 

Marihuannát, hasist, kokaint, heroint (az illegális drogokat) élvezők csoportja - testi, lelki, kommunikációs sajátosságok

 

-          Addikciók II: Alkoholizmus

 

Alkoholfogyasztás előzményei, következményei, kiváltó helyzetek, fenntartó helyzetek - az alkoholizmus testi, lelki és kommunikációs háttere.

 

-          Addikciók III: Egyéb szenvedélybetegségek

 

Egyéb szenvedélybetegségek (dohányzás, játékszenvedély, internetfüggőség, vásárlási szenvedély stb.) testi, lelki és kommunikációs háttere, különös tekintettel a családra.

 

A Carl Rogers által megfogalmazott FNE (Feltétel Nélküli Elfogadás) hármas tagoltságának gyakorlása az említett csoportokra vonatkozóan:

a. pozitív érzelmi odafordulás

b. non-direktivitás

c. feltétel nélküliség.

 

2.      alkalom (6 óra)

Hajléktalanság: testi, lelki és kommunikációs sajátosságok

 

Fogyatékosság I: Testi fogyatékosság: testi, lelki és kommunikációs sajátosságok

 

Fogyatékosság II: mentális retardáció: testi, lelki és kommunikációs sajátosságok

 

Prostitúció: a volt prostituált rehabilitációja, visszailleszkedésének segítése a társadalomba. Módszerek és lehetőségek keresése.

 

Az antiszociális személyiség kezelési lehetőségei: börtönpszichológia; a fogva tartottak legfontosabb deprivációi, börtönadaptáció, a reszocializáció lehetőségei.

 

 A Carl Rogers által megfogalmazott FNE (Feltétel Nélküli Elfogadás) hármas tagoltságának gyakorlása az említett csoportokra vonatkozóan:

a. pozitív érzelmi odafordulás

b. non-direktivitás

      c. feltétel nélküliség.                                                   

 

Kötelező irodalom:

Barlai, R. – Kővágó, Gy.: Krízismenedzsment, kríziskommunikáció, Századvég Kiadó, Bp., 2004.

Bordás, S. – Lisznyai, S.: Az egészséges felsőoktatásért határon innen és túl, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2007.

Boros, J. – Csetneky, L.: Börtönpszichológia, Rejtjel Kiadó, Budapest.

Buda Béla: A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései, Animula, Bp. 2002.

Buda Béla: Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében. Tanulmánygyűjtemény. OAI, Bp. 1998.

Elekes Zs., Paksi B.: A középiskolások drogfogyasztása 2003-ban Budapesten. Helyzetkép és tendenciák. Addiktológia, 3-4, 2003

Gerevich József: Közösségi mentálhigiéné. Animula, Bp. 1998.

Komáromi Éva: A hajléktalanság mentálhigiénéje. Szenvedélybetegségek, 1993./5.

Layard, R.: Boldogság. Fejezetek egy új tudományból. Lexecon Kiadó, Budapest, 2007.

Pikó Bettina: Egészségszociológia. Új Mandátum, Budapest, 2002.

Pilling János (szerk.): Gyász, Medicina Könyvkiadó Rt., Bp. 2003.

Tringer László: A gyógyító beszélgetés, Animula , Bp., 2003

 

Ajánlott irodalom:

 

Ágfalvi R.: Iskola-egészségügyi kézikönyv Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1987.

Aszmann A. (szerk.): Egészségvédelem az oktatásban. Anonymus Budapest, 1999.

Aszmann A. (szerk.): Iskolaegészségügy. Az iskolaegészségügy kézikönyve.. (VII. fejezet: Testnevelés.) Anonymus, Budapest, 1998

Bányai – Szabó – Tánczos (szerk.: Kozma Judit): Az esetmunka folyamata. In: Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális munkások szakmai szövetsége, Bp., 1998.

Bordás Sándor -  Huncík Péter: FER – Feszültség előrejelző rendszer, Nap Kiadó, 1999, Szlovákia, (a Széchenyi Könyvtár honlapján elektronikusan)

Bordás, S. – Huncík, P. – Mikulás, D. – Stredl, T.: Együttlét (Egy interetnikus tréning tapasztalatai), Balassi Kiadó – Magyar Pax Romana , 2004.

Buda Béla: Mentálhigiéné. Tanulmánygyűjtemény. Animula, Bp. 1994.

Dési I. (szerk.): Népegészségtan. Medicina, Budapest, 2000.

Döme László: Személyiségzavarok, Filum, Budapest, 2005.

Eric, Berne, Emberi játszmák, Gondolat, Bp. 1984.

Gerevich József: Terápiák társadalma társadalmak terápiája. Gondolat, Bp., 1983.

Kertai P.: Megelőző orvostan. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 1999.

Kopp Mária, Pikó Bettina: Magatartástudomány és orvoslás. Magyar Tudomány.2003.11.

Kulcsár Zsuzsanna: Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, 1998.

Mérei, F. – Szakács, F.: Klinikai pszichodiagnosztikai módszerek, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1974.

Mérei, F. – Szakács, F.: A klinikai pszichológia gyakorlat, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1974.

Pikó Bettina: Egészségszociológia, Új Mandátum Könyvkiadó, 2002.

Ratkóczi Éva: Életesemények lelki zavarai II. Személyiségzavarok. Semmelweis Egyetem TF., Párbeszéd Dialógus Alapítvány, Budapest. 2003

Somhegyi A, Varga P. P.: Fizikai aktivitás: több jelentős népbetegség kockázatának hatékony csökkentése. Egészségnevelés (2001) 42, 278-281.

Szondy M.: A boldogság pszichológiája, (megjelenés alatt).

Urbán R. (1994). Az intimitásról, Magyar Pszichológiai Szemle, L. (34), 1-2, 84-98.

Urbán R. (1995). Boldogság, személyiség és egészség, Magyar Pszichológiai Szemle, 35:5-6, 379-404.

Urbán R. (2000). Kérdések és modellek: Az egészségmagatartás pszichológiai megközelítései, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2. (11), 23-36.

Urbán R. (2001). Útban a magatartásszempontú egészségpszichológia felé: Az egészségmagatartás pszichológiai elemzése, Magyar Pszichológiai Szemle, LVI:, 4, 593-622.

 

IV: A számonkérés módja:

a)       a mintatanterv szerint haladók számára

gyakorlati dolgozat leadása az adott határidőre

b)      a vizsga vagy pótkurzusos hallgatók számára

gyakorlati dolgozat leadása az adott határidőre

c)       egyéni tanulmányi rend szerint haladók számára

gyakorlati dolgozat leadása az adott határidőre

 

Az értékelés módja, kritériumai:

 

A szeminárium követelménye két esettanulmány készítése önálló munka alapján. A hallgató ismerje meg a kötelező szakirodalmat, készítsen vizsgálatokat (interjú, kérdőív, megfigyelés, környezettanulmány stb.) két különböző klienscsoport résztvevőivel. A dolgozatokban tárja fel a hallgató a kliens pszichés, testi és kommunikációs jellegzetességeit és készítsen koncepciót egy jövőbeli segítő kapcsolat alapjául. A két végzett vizsgálat egyikét a szeminárium keretén belül prezentálni kell.

Jeles: önállóan végzett vizsgálat, szakirodalom, részletes bemutatás, önálló következtetések

Elégséges: elnagyolt bemutatás, következtetések hiánya, a kötelező szakirodalom hiánya

 

V. Félévközi (beadandó) feladatok:

      A fentiek értelmében

 

A feladat (ok) értékelésének módja, kritériumai:

A szeminárium követelménye két esettanulmány készítése önálló munka alapján. A hallgató ismerje meg a kötelező szakirodalmat, készítsen vizsgálatokat (interjú, kérdőív, megfigyelés, környezettanulmány stb.) két különböző klienscsoport résztvevőivel. A dolgozatokban tárja fel a hallgató a kliens pszichés, testi és kommunikációs jellegzetességeit és készítsen koncepciót egy jövőbeli segítő kapcsolat alapjául. A két végzett vizsgálat egyikét a szeminárium keretén belül prezentálni kell.

Jeles: önállóan végzett vizsgálat, szakirodalom, részletes bemutatás, önálló következtetések

Elégséges: elnagyolt bemutatás, következtetések hiánya, a kötelező szakirodalom hiánya

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.