Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alkalmazott pszichológia a szociális munkában II. tematika

2010.03.04

Tantárgyi dokumentáció nappali tagozaton                                                                                                                                                                                          

 

2008/2009 tanév/II.félév

 

I. A tantárgy neve: Alkalmazott pszichológia a szociális munkában II.

 

A tantárgy nevének angol fordítása: Applied psychology in social work II.

 

Típusa: kötelező szeminárium

Kódja: KJBNES086B

Kreditértéke: 5

 

Az előzetes ismeretanyag rövid leírása: Bevezetés a pszichológiába, Fejlődéspszichológia, Pszichológia a szociális munkában.

 

A tantárgy céljai:

A szociális munkás hallgatónak egyik legfontosabb feladata, hogy megtanulja a saját tudásához mérten „diagnosztizálni” a vele szemben lévő klienst, majd helyesen felállítani annak a segítő folyamatnak a vázlatát és célját, melyet az elkövetkező időszakokban kliensével folytatni szeretne, annak helyzetének javítása érdekében. Az átfedések ellenére, fontos a helyes csoportba történő besorolása a kliensnek, és ott a pontos helyzetének meghatározása, majd a mátrix-szerű sajátosságok meghatározása testi, lelki és kommunikációs szempontból.

A modul célja, hogy a hallgatók gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a leendő szakmájuk számára releváns csoportokkal. Ismerjék fel leendő klienskör pszichológiai és testi jellegzetességeit, váljanak képessé esettanulmány készítésére. Tudják leszűrni a klienssel kapcsolatos segítő magatartásra vonatkozó következményeket.

 

 

II. Az oktató(k) neve: Dr. Bordás Sándor PhD., Szondy Máté

Elérhetősége (e-mail, telefon): 0036306881212

bordassandor@uranos.kodolanyi.hu, szondymate@uranos.kodolanyi.hu

 

 

III. A tantárgy részletes tematikája heti bontásban:

 

Nappali tagozaton:

  1. alkalom (6 óra)

Elhanyagolás, abúzus: az elhanyagolás típusai, okai és jelei; fizikai, érzelmi és szexuális abúzus;  a szociális munkás feladatai elhanyagolás és abúzus esetén

 

  1. alkalom (6 óra)

           Családon belüli erőszak: a családon belüli erőszak okai, tünetei; a szociális munkás feladata családon belüli erőszak esetén

 

  1. alkalom (6 óra)

Gyász: normális és patológiás gyász, a szociális munkás lehetőségei a gyászmunka segítésében

 

 

  1. alkalom (6 óra)

Haldoklás, eutanázia: a haldoklás folyamata, a haldoklók szükségletei, tanatológia, az eutanázia kérdésköre

 

  1. alkalom (6 óra)

Traumák: poszttraumás stresszzavar tünetei, prediktorai, a szociális munkás lehetőségei és feladatai traumatizált személyeknél; a poszttraumás fejlődés jelensége

 

  1. alkalom (6 óra)

Az időskor: az időskor pszichológiai jellegzetességei, az időskorúakkal való foglalkozás jellegzetességei

 

 

  1. alkalom (6 óra)

Összefoglalás: Az Alkalmazott pszichológia a szoc.munkában I és II. összefoglaló áttekintése

 

 

 

Kötelező irodalom:

 

Buda Béla: A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései, Animula, Bp. 2002.

Buda Béla: Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében. Tanulmánygyűjtemény. OAI, Bp. 1998.

Hegedűs Katalin (1995) Lélektől lélekig. Súlyos betegek és haldoklók pszichés gondozása. Magatartástudományi Füzetek 3. SOTE Magatartástudományi Intézet

Kulcsár Zsuzsanna (2005) Teher alatt…Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlődés. Trefort Kiadó, Budapest

Pilling János (szerk.): Gyász, Medicina Könyvkiadó Rt., Bp. 2003.

Tringer László: A gyógyító beszélgetés, Animula , Bp., 2003

Tringer László (2005) Az időskor pszichiátriája. In: A pszichiátria tankönyve, Semmelweis Kiadó, Budapest, 427 – 434.

 

Ajánlott irodalom:

 

Ágfalvi R.: Iskola-egészségügyi kézikönyv Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1987.

Aszmann A. (szerk.): Egészségvédelem az oktatásban. Anonymus Budapest, 1999.

Aszmann A. (szerk.): Iskolaegészségügy. Az iskolaegészségügy kézikönyve.. (VII. fejezet: Testnevelés.) Anonymus, Budapest, 1998

Bányai – Szabó – Tánczos (szerk.: Kozma Judit): Az esetmunka folyamata. In: Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális munkások szakmai szövetsége, Bp., 1998.

Bordás Sándor -  Huncík Péter: FER – Feszültség előrejelző rendszer, Nap Kiadó, 1999, Szlovákia, (a Széchenyi Könyvtár honlapján elektronikusan)

Bordás, S. – Huncík, P. – Mikulás, D. – Stredl, T.: Együttlét (Egy interetnikus tréning tapasztalatai), Balassi Kiadó – Magyar Pax Romana , 2004.

Buda Béla: Mentálhigiéné. Tanulmánygyűjtemény. Animula, Bp. 1994.

Dési I. (szerk.): Népegészségtan. Medicina, Budapest, 2000.

Döme László: Személyiségzavarok, Filum, Budapest, 2005.

Eric, Berne, Emberi játszmák, Gondolat, Bp. 1984.

Gerevich József: Terápiák társadalma társadalmak terápiája. Gondolat, Bp., 1983.

Kertai P.: Megelőző orvostan. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 1999.

Kopp Mária, Pikó Bettina: Magatartástudomány és orvoslás. Magyar Tudomány.2003.11.

Kulcsár Zsuzsanna: Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, 1998.

Mérei, F. – Szakács, F.: Klinikai pszichodiagnosztikai módszerek, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1974.

Mérei, F. – Szakács, F.: A klinikai pszichológia gyakorlat, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1974.

Pikó Bettina: Egészségszociológia, Új Mandátum Könyvkiadó, 2002.

Ratkóczi Éva: Életesemények lelki zavarai II. Személyiségzavarok. Semmelweis Egyetem TF., Párbeszéd Dialógus Alapítvány, Budapest. 2003

Somhegyi A, Varga P. P.: Fizikai aktivitás: több jelentős népbetegség kockázatának hatékony csökkentése. Egészségnevelés (2001) 42, 278-281.

Szondy M.: A boldogság pszichológiája, (megjelenés alatt).

Urbán R. (1994). Az intimitásról, Magyar Pszichológiai Szemle, L. (34), 1-2, 84-98.

Urbán R. (1995). Boldogság, személyiség és egészség, Magyar Pszichológiai Szemle, 35:5-6, 379-404.

Urbán R. (2000). Kérdések és modellek: Az egészségmagatartás pszichológiai megközelítései, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2. (11), 23-36.

Urbán R. (2001). Útban a magatartásszempontú egészségpszichológia felé: Az egészségmagatartás pszichológiai elemzése, Magyar Pszichológiai Szemle, LVI:, 4, 593-622.

 

IV: A számonkérés módja:

a)     a mintatanterv szerint haladók számára

gyakorlati dolgozat leadása az adott határidőre

b)     a vizsga vagy pótkurzusos hallgatók számára

gyakorlati dolgozat leadása az adott határidőre

c)      egyéni tanulmányi rend szerint haladók számára

gyakorlati dolgozat leadása az adott határidőre

 

Az értékelés módja, kritériumai:

 

A szeminárium követelménye két esettanulmány készítése önálló munka alapján. A hallgató ismerje meg a kötelező szakirodalmat, készítsen vizsgálatokat (interjú, kérdőív, megfigyelés, környezettanulmány stb.) két különböző klienscsoport résztvevőivel. A dolgozatokban tárja fel a hallgató a kliens pszichés, testi és kommunikációs jellegzetességeit és készítsen koncepciót egy jövőbeli segítő kapcsolat alapjául. A két végzett vizsgálat egyikét a szeminárium keretén belül prezentálni kell.

Jeles: önállóan végzett vizsgálat, szakirodalom, részletes bemutatás, önálló következtetések

Elégséges: elnagyolt bemutatás, következtetések hiánya, a kötelező szakirodalom hiánya

 

V. Félévközi (beadandó) feladatok:

      A fentiek értelmében

 

A feladat (ok) értékelésének módja, kritériumai:

A szeminárium követelménye két esettanulmány készítése önálló munka alapján. A hallgató ismerje meg a kötelező szakirodalmat, készítsen vizsgálatokat (interjú, kérdőív, megfigyelés, környezettanulmány stb.) két különböző klienscsoport résztvevőivel. A dolgozatokban tárja fel a hallgató a kliens pszichés, testi és kommunikációs jellegzetességeit és készítsen koncepciót egy jövőbeli segítő kapcsolat alapjául. A két végzett vizsgálat egyikét a szeminárium keretén belül prezentálni kell.

Jeles: önállóan végzett vizsgálat, szakirodalom, részletes bemutatás, önálló következtetések

Elégséges: elnagyolt bemutatás, következtetések hiánya, a kötelező szakirodalom hiánya

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.